یا تعطیلات می روم یا در خانه می مانم

Entweder mache ich einen Urlaub oder (ich) bleibe zu Hause


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما