یا مقداری پول نقد یا کارت اعتباری ام می آورم

Ich bringe entweder ein paar Geld oder meine Kreditkarte mit


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما