یا ورزش می کند یا می رود سر کار

Entweder treibt er sport oder geht zur Arbeit


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما