یا یک گوشی خوب می خرم یا پولم را پس انداز می کنم

ich kaufe entweder ein gutes Handy oder spare mein Geld.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما