یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ بخش 1

تشکیل کلاس

🔻منفی 0 ساعت 35 دقیقه
🔻🚙منفی ۰

آخرین جلسه سطح آ1
تغییر نرخ ساعت بعد از این جلسه