یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ بخش 1

تشکیل کلاس

?منفی 0 ساعت 35 دقیقه
??منفی ۰

آخرین جلسه سطح آ1
تغییر نرخ ساعت بعد از این جلسه


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما