یک پیغام روی پیغامگیر وجود دارد.

Es Gibt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما