18 مهر

✅تشکیل کلاس
18 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
??منفی ۰ ت
?منفی 0 ساعت 40 دقیقه
??منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung
جملات سایت؟
جملات سایت


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما