18 مهر

✅تشکیل کلاس
18 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
🔻منفی 1 ساعت 5 دقیقه
🔻🚙منفی ۰
Für nächste Sitzung:
جمله ها، امتحان از جزوه ها