20 مهر

✅تشکیل کلاس
20 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
??منفی ۰ ت
?منفی 1 ساعت 35 دقیقه
??منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
امتحان لغت درس 1، بدون تقلب
در صورت تقلب آزمون تکرار خواهد شد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما