23 مهر

✅تشکیل کلاس
شروع 00:00
پایان 00:00
23 مهر
?منفی 1 ساعت 0 دقیقه
??منفی ۰
Für nächste Sitzung:
لغات درس 1 / افعال بی قاعده / جملات سایت آ یک صفر


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما