7 مهر

✅تشکیل کلاس
شروع 00:00
پایان 00:00
??منفی 0 ت
?منفی 1 ساعت 0دقیقه
??منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung:
کتاب آ1.1

یک ساعت رایگان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما