لقا دات آی آر

گردهمایی زبان آموزان و اساتید زبان آلمانی

ابزار های تدریس و یادگیری زبان آلمانی

تمرین و یادگیری


لقا – حسین ربیعی

هشت سال سابقه تدریس زبان آلمانی
کلاس های یکشنبه 31 تیر 1403

15-سپیده-ترمیم و مکالمه
18-مهناز-آمادگی آزمون
شپقشن-یکشنبه 31 تیر 1403-رحیم-17

دمو-یکشنبه 31 تیر 1403-معصومه-14

ترمیم و مکالمه-یکشنبه 31 تیر 1403-سعید-16کلاس های دوشنبه 1 مرداد 1403

16-حسام-ترمیم و مکالمه
17-علی-شپقشن سی دقیقه ای
18-سعید-ترمیم و مکالمه
شپقشن-دوشنبه 1 مرداد 1403-عارفه-14

شپقشن-دوشنبه 1 مرداد 1403-مهناز-15


تعدادی از زبان آموزان


تعداد کلاس: 15
0 جای خالی وجود دارد

آخرین فعالیت های گروه جمله سازی (برنامه)

آخرین فعالیت های لقا دات آی آر

جمله نویسی زبان آموزان

نکات قابل توجه جملات را تک تک بنویسید متناسب با ...

تک جلسه

کلاس های خالی تا هفت روز آینده ...
in festen Händen sein

در رابطه‌ای پایدار بودن. رابطه ثابت داشتن

in festen Händen sein Bedeutungen: in einer festen Liebesbeziehung oder ...

عاشق بودن، خوش حال بودن، در آسمان هفتم بودن

auf Wolke sieben schweben / sein die Bedeutung auf Deutsch: ...

Buch مشابهات

das Buch کتاب Haben Sie ein Buch über die Geschichte ...

خسیس بودن

auf dem Geldbeutel sitzen die Bedeutung auf Deutsch: umgangssprachlich: geizig ...

werben مشابهات

werben تبلیغ کردن Wir müssen im Fernsehen werben. die Werbung ...

heißen

heißen نامیده شدن Ich heiße Petra, und wie heißt du? ...