او از من تشکر کرد.

Er hat mir gedankt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما