توصیف کلمه به آلمانی

توصیف کنید، این کیه یا چیه؟

Beschreiben Sie. wer/was ist das?@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما