او به داخل آشپزخانه رفت و یک لیوان آب خورد

Er ist in die Küche gegangen und (er) hat ein Glas Wasser(A) getrunken(P2).


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما