برای نان و کیک ما آرد احتیاج داریم.

Für Brot und Kuchen brauchen wir Mehl.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما