توصیف عکس در زبان آلمانی

Bildbeschreibung Deutsch


توصیف عکس همراه با متن


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما