بر طرف شدن مشکل نوشتن جملات بخش زبان آموزان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما