تعداد جمله های نوشته شده در پروفایل زبان آموزان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما