دارای مدرک آلمانی: خیر


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما