عوض شدن مبنای زمان کلاس ها به دقیقه


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما