قرارداد.پیمان

die Konvention,en


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما