قرار شد، پرداختی بعد از 5 جلسه باشد


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما