من در جستجوی شغل هستم.

Ich suche einen job.(AKK)


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما