من متخصص آی تی هستم

Ich bin IT-Spezialist


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما