من می توانم در آرامش رانندگی کنم بدون اینکه گواهی نامه داشته باشم

Ich kann in der Ruhe fahren , ohne Führerschein zu haben


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما