مهرابی 20 دی

✅تشکیل کلاس

?منفی 53 دقیقه
??منفی ۰


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما