10 مهر

✅تشکیل کلاس
10 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
??منفی 20.000 ت
?منفی 1 ساعت 20 دقیقه
??منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung:
تعیین سطح


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما