10 مهر

✅تشکیل کلاس
10 مهر
شروع 00:00
پایان 00:00
🔻🚙منفی 20.000 ت
🔻منفی 1 ساعت 20 دقیقه
🔻💸منفی 0 ت
تلفظ اشتباه
جلسه بعد:
für nächste Sitzung:
تعیین سطح