jmdm zu etwas gratulieren

jmdm zu etwas gratulieren
به کسی چیزی را تبریک گفتن
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung.
Ich gratuliere dir dazu, dass du die Prüfung so gut bestanden hast.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما