عکس های مفهومی

Was sagt das konzeptionelle Bild aus?@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما