Wörter 17,18, Bildlektion 16


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما