Wörter Situation A1

die Wörter 1-3
die Wörter 4-6
die Wörter 7-9
die Wörter 10-12
die Wörter 13-15
die Wörter 16-18
die Wörter 19-21
die Wörter 22-24


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما