ده جمله فارسی تصادفی برای نوشتن به آلمانی


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما