آنها می خواهند به مغازه بروند و خرید کنند.

Sie möchten in den Laden gehen und einkaufen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما