افزایش اعتبار در تاریخ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ مبلغ یک میلیون تومان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما