افزایش اعتبار در تاریخ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ مبلغ یک میلیون تومان