من امروز پیش علی می روم.

Ich gehe heute zu Ali .


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما