من میخواهم به خواهرهایم بگویم که به مادرمان کمک کنند

die Schwester/n

die Mutter/..

Ich möchte meinen Schwestern(D den + n) sagen, dass sie(N) unserer Mutter(D) helfen


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما