من می خواهم برای تماشای یک بازی فوتبال به استادیوم بروم.

Ich möchte ins Stadion gehen, um ein Fußballspiel zu schauen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما