نمایش جملات در حال بررسی زبان آموزان در پروفایل


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما