وقتی به خانه میرسم، همیشه مهمان های زیادی در خانه هستند.

Wenn ich zu Hause ankomme, gibt es immer viele Gäste.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما