کسر مبلغ جزوه> 30 هزار تومان


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما