شما به هنر علاقه دارید؟

.

Interessieren Sie sich für Kunst?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما