پدر و مادرم در حال حاظر تهران زندگی میکنند

Meine Eltern wohnen zurzeit in Teheran