پدر و مادرم در حال حاظر تهران زندگی میکنند

Meine Eltern wohnen zurzeit in Teheran


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما