Mohammad


Herr Mohammad

Konto

بدون نیاز به پرداخت

5 ساعت و 30 دقیقه
0
ارزش نقدی: 715000
نرخ : 130000

رضایت لقا از شما: 97

ابتدای تیر

رضایت کمتر از 70: کنسلی یک طرفه کلاس

رضایت کمتر از 90: افزایش نرخ تا سی درصد

آکوزاتیو 100
نومیناتیو 100
اعداد 100
جمله سازی پایه 100
صرف فعل بی قاعده 100
صرف فعل 100
تلفظ صحیح 100
استفاده از گرامرهای آموخته شده 100
دایره لغت 100
شپقشن به زبان آلمانی در کلاس 100
انگیزه 100
تلاش 100
تکالیف 100


شما ترم A1.1 هستید
تعداد جمله ها: 20